img

Kiedy wydatek na bankiet staje się kosztem pracodawcy?

Prawidłowe zakwalifikowanie wydatków na organizację przez pracodawcę określonego spotkania jest możliwe przede wszystkim wówczas, gdy ustalimy, jaki jest jego cel. Jeśli więc wydatki zostały poniesione po to, aby możliwe stało się przygotowanie spotkania o charakterze szkoleniowo-integracyjnym, które będzie podnosić kwalifikację pracowników, wpłynie na poprawę komunikacji interpersonalnej i poprawi motywację do pracy dzięki lepszej integracji pracowników z firmą, tworzenie zespołu, poprawę panującej w pracy atmosfery i ułatwienie ułożenia relacji zachodzących pomiędzy pracownikami i pracodawcą, można uznać, że jest to spotkanie spełniające warunki artykułu 15 ustęp 1 ustawy o CIT. Wiąże się to z określonymi konsekwencjami, wydatki takie można bowiem uznać za koszty podatkowe, co potwierdza między innymi interpretacja wydana przez katowicką Izbę Skarbową 23 grudnia 2013 roku.

O kosztach pracowniczych można też mówić w odniesieniu do wydatków poniesionych podczas organizacji imprezy przygotowanej z myślą o członkach rodzin pracowników. Mamy do czynienia ze świadczeniem, które wiąże się ze stosunkiem łączącym pracodawcę i pracownika, gdyby bowiem nie miał on miejsca, członkowie rodzin nie uczestniczyliby w takim spotkaniu. Niestety, w przypadku omawianej tu kwestii nie ma już jednomyślności. 30 czerwca 2009 roku WSA w Warszawie wydał wyrok, na podstawie którego możemy wnioskować, że koszty udziału pracowników w tak zwanych imprezach integracyjnych mogą być uznane za koszt firmy, nie można jednak traktować w ten sam sposób wydatków związanych z pobytem osób im towarzyszących.

Takie spotkanie – w przekonaniu warszawskiego WSA – nie jest już spotkaniem o charakterze integracyjnym. Traci zarówno swój walor zakładowy, jak i zawodowy charakter przekształcając się w typową imprezę zewnętrzną. Jeśli w czasie takiej imprezy realizowane będą świadczenia socjalne, wydatki przeznaczone na organizacje spotkania nie mogą już zostać zaliczone do kosztów podatkowych. W takim przypadku ustawa o CIT mówi wyraźnie, że nie są one kosztami uzyskania przychodów nawet wtedy, gdy ponosi się je ze środków obrotowych.

Piotr

Redakcja ozyrardow.pl

Zobacz również